SUMO Prague 2021 je projekt mezinárodní galerijní výměny, jehož druhý ročník s podtitulem The Odd Year II se koná od 3. září do 15. října 2021 v Praze. V rámci přehlídky se v prostorách zúčastněných galerií uskuteční výstavy a další akce, jejichž program připravily ve spolupráci s partnerskými galeriemi ze zahraničí. Cílem projektu je představit zdejšímu publiku nové formy současného umění, v řadě případů budou zúčastnění autoři a autorky v Česku vystavovat poprvé. SUMO dále pomáhá rozvíjet mezinárodní spolupráci na poli současného umění a vytvořit síť umělců, kurátorů, kritiků a dalších aktérů světové umělecké scény. Zahajovací víkend přehlídky SUMO proběhne od pátku 3. do neděle 5. září 2021.

SUMO Prague 2021 is an international gallery exchange project, the second edition of which, entitled The Odd Year II, will be taking place in Prague, Czech Republic from September 3 to October 15, 2021. Eight local galleries will be hosting exhibitions with an accompanying program curated in collaboration with partner institutions from abroad. The project aims to present the local audience with international art and artists new to the Czech context. SUMO will also help foster international cooperation in the field of contemporary art, establishing new networks and promoting exchange between artists, curators, art critics, and other art world professionals. SUMO’s opening weekend will take place September 3–5, 2021.

A.M. 180 Gallery je multifunkční prostor založený na podzim roku 2003. Je jednou z aktivit A.M.180 Collective, neformálního nezávislého sdružení, které organizuje koncerty umělců z nezávislé hudební scény, výstavy umění, přednášky a filmové projekce.

A.M. 180 Gallery is a multifunctional space founded in the autumn of 2003. One of their activities is A.M.180 Collective – an informal independent association that organizes concerts by artists from the independent music scene, art exhibitions, lectures and film screenings.

Berlínskej Model | Like A Little Disaster (IT)

Galatine: Romana Drdová (CZ), Julie Grosche (FR), Lucia Leuci (IT), Jaana-Kristiina Alakoski (SE), and Katy McCarthy (US)

Kurátor | Curated by: Like A Little Disaster

Berlínskej Model | Like A Little Disaster

Pplk. Sochora 1387/9, 170 00, Holešovice – Praha 7

3. 9. – 1. 10. 2021

U příležitosti druhého ročníku mezinárodní galerijní přehlídky SUMO, která se koná v Praze, uvede galerie Berlinskej Model výstavu připravenou ve spolupráci s italskou galerií současného umění Like A Litle Disaster, sídlící v italském letovisku Polignano a Mare.

V prostorách Berlinského Modelu představí Like A Litle Disaster práci pěti umělkyň z různých koutů světa, Romany Drdové (CZ), Julie Grosche (FR), Lucie Leuci (IT), Jaana-Kristiiny Alakoski (SE), a Katy McCarthy (US). Tématem výstavy je ženství, spojujícím leitmotivem je i mateřství a sesterská spolupráce. Zmíněné umělkyně totiž výstavu připravují v souladu a vzájemné kooperaci, obrazy, sochy, fotografie a videa; díla i těla i myšlenky mezi sebou empaticky koexistují.

SUMO Prague 2021 je projekt mezinárodní galerijní výměny, jehož druhý ročník s podtitulem „The Odd Year II“ bude záhájen první víkend v září. Přehlídku umění zaměřenou na spolupráci se zahraničními partnery iniciuje podruhé pod názvem SUMO Prague Aliance galerií současného umění.

Výstava potrvá od 3. 9. do 1. 10. 2021.

For the second edition of the international gallery co-op SUMO in Prague, the Berlinskej Model gallery will present an exhibition prepared in collaboration with Like a Little Disaster, a contemporary art gallery from the small Italian resort town of Polignano a Mare.

In the premises of Berlinskej Model, Like A Litle Disaster will be presenting the works of five artists from different corners of the world: Romana Drdová (CZ), Julie Grosche (FR), Lucia Leuci (IT), Jaana-Kristiina Alakoski (SE), and Katy McCarthy (US). The theme of the exhibition is femininity, with motherhood and sisterly cooperation as a connecting leitmotif. The aforementioned artists will be preparing an exhibition of paintings, sculptures, photography, and videos in harmony and mutual cooperation; works and bodies and thoughts will empathically coexist with each other.

SUMO Prague 2021 is an international gallery exchange project, the second edition of which, entitled The Odd Year II, will be opening the first weekend in September. The art show focused on cooperation with foreign partners is being initiated for the second time under the name SUMO Prague by the Alliance of Contemporary Art Galleries.

The exhibition will last from September 3 to October 1, 2021.

City Surfer Office | Pince (HU)

Crime Is a River: Krisztina Bilák, Anna Hoóz, Zsófia Jauernik

Kurátor | Curated by: PINCE

City Surfer Office | Pince

Bořivojova 1577, 130 00, Žižkov – Praha 3

3. – 5. 9. 2021

Galerie City Surfer Office byla založena v roce 2011. Výstavní program je zaměřený na nejmladší generaci umělců a umělkyní a poskytuje jim prostor pro realizaci samostatných výstavních projektů. Prostor funguje také jako zázemí pro umělce – v roce 2021 galerie představila projekt Temporary Studios, kdy výstavní prostor přizvané umělkyně využívají jako ateliér pro přípravu site-specific výstavy. Kurátorský kolektiv tvoří Max Dvořák, Pamela Kuťáková, Světlana Malinová a Vojtěch Novák.

Výstava Krisztiny Bilák, Anny Hoóz a Zsófie Jauernik je založena na vizuálním dialogu, v němž komunikují s uměleckými díly, texty a obrazy všeho druhu. Tato reaktivní forma spolupráce zahrnuje nespočet produktivních nedorozumění, která se stávají vlastní koncepci výstavy. Vystavená díla se zamýšlejí nad průběhem naší interpretace toho, co vidíme, vizualizujeme, a co slyšíme. Umělci používají nejrůznější diagramy a návody, aby návštěvníkům pomohli tyto procesy pochopit, v některých případech tak ale činí zavádějícím způsobem.

The City Surfer Office Gallery was established in 2011. The exhibition programme is aimed at the youngest generation of artists and provides them with a space to realise solo exhibition projects. The gallery also functions as a base for artists – in 2021 the gallery introduced the Temporary Studios project, where invited artists use the exhibition space as their studio to prepare site-specific exhibitions. The curatorial team consists of Max Dvořák, Pamela Kuťáková, Světlana Malinová and Vojtěch Novák.

The exhibition of Krisztina Bilák, Anna Hoóz and Zsófia Jauernik is based on a visual dialog in which they communicate with artworks, texts and images of any kind. This reactive form of collaboration includes countless productive misunderstandings, which became peculiar to the exhibition concept. The exhibited works reflect on the course of our interpretation of what we see and visualize as well as what we hear. The artists use diagrams, instructions and flowcharts to help the visitors understand these processes, but also in a misleading way.

hunt kastner | Temnikova & Kasela (EE)

It’s a Family Affair: Kris Lemsalu & Kyp Malone

hunt kastner | Temnikova & Kasela

Bořivojova 745/85, 130 00, Žižkov – Praha 3

3. 9. – 16. 10. 2021

hunt kastner je galerie současného umění založena Camille Hunt a Kachou Kastner v roce 2006. Program galerie nenaplňuje pouze sedmnáct umělců, které zastupuje, jsou zváni také externí umělci, pořádá skupinové výstavy a v poslední době se zaměřuje také na domácí umělce starší generace, zejména pak ty, kteří mladou generaci umělců výrazně ovlivnily. Galerie sídlí v Bořivojově ulici na pražském Žižkově, v roce 2017 prostory rozšířila o projekt_room, kde paralelně k hlavnímu výstavnímu programu probíhají tři výstavy ročně.

Kris Lemsalu vytváří sochy, instalace a performance, v nichž se prolíná zvířecí říše s lidskou, přírodní s umělým, krásné s odpudivým, lehkost s tíží, život se smrtí. Zvířecí těla a porcelánové objekty propojuje s nalezenými (přírodními) materiály – jako jsou kožešina, kůže, vlna, lastury nebo papír – v teatrální instalace, které nás unášejí do světa fantaskní imaginace. Výstava v hunt kastner, zahrnující sochu, keramiku, kresbu, zvuk, hudbu a performance, bude výstupem spolupráce Kris s newyorským umělcem a multiinstrumentalistou Kypem Malone.

hunt kastner is a contemporary art gallery founded by Camille Hunt and Kacha Kastner in 2006. hunt kastner represents seventeen artists and usually produces 5 to 6 exhibitions a year, including solo exhibitions of gallery and invited artists, as well as curated group exhibitions. In 2017, we also opened a project space on site which hosts an additional 3 shows per year of graduating students‘ work and other special projects.

Kris Lemsalu creates sculptures, installations, and performances that fuse the animal kingdom with humankind, nature with the artificial, beauty with repulsion, lightness with gravity, and life with death. She combines animal bodies and porcelain objects with found (natural) material such as furs, leather, seashells, wool, or paper in theatrical installations that whisk us off into a world of fantastic imagination. For hunt kastner, Kris will collaborate with the New York-based artist and multi-instrumentalist Kyp Malone, in a collaborative exhibition encompassing sculpture, ceramics, drawing, sound, music and performance.

Lucie Drdova Gallery je galerie současného umění s konceptuálním portfoliem a osobitým kurátorským přístupem, která propojuje místní umělce s mezinárodní scénou. Galerie byla založena v roce 2012. Od počátku letošního roku neprovozuje pravidelný výstavní program a vyhledává netradiční místa a formáty pro prezentaci umění.

Výstava Chambre d’amis se odehrává v prvorepublikové vile P651 v pražských Střešovicích. Namísto čisté galerie poskytl klasický prostor vily nové vyznění uměleckých dílům, která jsou nainstalována s citlivostí k historii místa a námětu události. Jsme zde hosty a také vytváříme prostředí pro návštěvu jak již bezprostřední z řad českých a zahraničních umělců, tak pro širokou veřejnost. Projděte se přízemím vily a její zahradou, kde jsou velice přirozeně zasazeny umělecké práce desítky autorů. Součástí sobotního večera je performance francouzské umělkyně Arianne Foks. Víkendový program je doplněn o workshop s dětmi během nedělního dopoledne. Těšíme se na setkání v unikátním prostoru za přítomnosti umělců.

Lucie Drdova Gallery is a contemporary art gallery with a conceptual portfolio and a special curatorial approach that connects local artists with the international scene. The gallery was founded in 2012. Since the beginning of this year, it has not operated a regular exhibition program and is looking for non-traditional places and formats for the presentation of art.

lítost | Everybody Needs Art (HU)

Botond Keresztesi: Nothing Works Anymore (N.W.A)

lítost | Everybody Needs Art

Vlkova 821/23, 130 00, Žižkov – Praha 3

Ukázka: Čtvrtek 29. 07. 2021, 17:00 SUMO Opening: Pátek 3. 9. 2021, 17:00 Komentovaná prohlídka: Sobota 5.9.2021, čas TBA

lítost je galerie současného umění a designu zaměřující se na spekulativní design a časové umění, se sídlem ve Vlkově ulici na pražském Žižkově. Skrze pořádání pravidelných výstav a programů pro veřejnost galerie představuje spolupráce mezi umělci, designéry, kulturními odborníky a specialisty z dalších odvětví.

Odstraňování humanoidních tvarů tvořených z PVC materiálů a nedostatek dýchacích forem, opakující modernismus ve věku tělesné redefinice, v níž pohlaví mizí a je nahrazeno kyborgovou geometrickou smyslností, roboticko-lidští mutanti, kteří se objevují jako mystické elementy koláží Botonda Keresteztesiho, v nichž se svět insektů střetává s naší vlastní realitou jsou dokladem a manifestací této transformace. Modernismus samotný je manifestován v kompozičních gestech Minoliti a Keresztesi. Je to dědictví suprematismu a geometrické abstrakce, které jsou vyobrazeny v jejich karikaturách podoby vesmíru. Digitální zobrazovací softwarové programy učinily tento prostor realitou – prázdné plátno tak naplňuje naše sny.

lítost is a contemporary art and design gallery situated on Vlkova street in Prague’s Žižkov district. The gallery presents up to four exhibitions per year alongside a parallel public programme. With a focus on speculative design and durational art, lítost’s objective is to present collaborations between artists,
designers, cultural practitioners and specialists from other disciplines.

Considerations of bodies and limits, and PVC humanoid forms are emitting hormonal variations or gentle breathing gestures. Keresztesi’s collaged elements see a world of insect warriors in abstract spatial planes – a universe parallel to ours made of references to digital space and modernism. The legacy of Suprematism and geometric abstraction lives on in contemporary depictions of space. Digital imaging software programmes have made this space reality – a blank canvas with which to fill with our dreams.

Polansky | MARTINETZ (DE)

Mary-Audrey Ramirez: They Miss Being Aware of Time

Kurátor | Curated by: Christina Gigliotti

Polansky Gallery MARTINETZ

Veletržní 841/45, 170 00, Holešovice – Praha 7

3. 9. – 16. 10. 2021

Polansky je galerie současného umění vedená galeristou Filipem Polanským, která zahájila provoz v říjnu 2012. V současnosti sídlí na ulici Veletržní v pražských Holešovicích. Pořádá výstavy českých i zahraničních umělců, pravidelně se účastní prestižních zahraničních veletrhů.

Zvíře, rostlina nebo nerost? Ale ta zvířata, ta jsou přirozeně aktivnější. A hovornější.
        – Ursula le Guin, Buffalo Gals and Other Animal Presences

They Miss Being Aware of Time je název první samostatné výstavy Mary-Audrey
Ramirez v České Republice pod záštitou Polansky Gallery.

Sochařská instalace rozvíjí umělčin zájem o příběhy nelidských bytostí, obzvláště zvířat a fantastických hybridních tvorů. Odkazy na historické sci-fi filmy a videohry se zhmotňují do aktivních scén, ve kterých si umělčiny postavy hrají, bojují a vytvářejí vlastní narativy.

Ve filmu Akta X z roku 1998 se detektiv Fox Mulder a detektivka Dana Scully ocitnou na cestě k odhalení nebezpečného a potenciálně mimozemského spiknutí. Když cestují venkovským Středozápadem, aby nalezli odpovědi, narazí na něco, co vypadá jako vládní zařízení, ukryté uprostřed rozsáhlého kukuřičného pole. Zařízení se jeví sterilní a prázdné, až na slabé bzučení, které detektivové zpočátku nedokážou dešifrovat. Mulder přiloží ucho k zemi. Nejedná se o elektrický zvuk. Najednou se otevřou průduchy a do haly jsou vpuštěny statisíce zmutovaných včel. Detektivové se ženou k východu a jen těsně uniknou útočícímu roji.

Namísto bzučení si návštěvník výstavy They Miss Being Aware of Time může představit kombinaci řinčících a uřvaných bojových zvuků. Nadměrné a jasně zbarvené mravenčí bytosti, opuštěny svou královnou, se v zoufalém zmatku rvou, kousají a bodají, neboť jejich strukturovaná existence je nyní zcela narušena. Bezúčelnost vede tvory ke vsteku, podráždění, útoku. Tři mohutné rozpadající se úly se vlní a kymácejí. Kusadla se svírají a žihadla narážejí na krunýře.

Mary-Audrey Ramirez studovala v letech 2010-2016 na Universität der Künste v Berlíně pod vedením Thomase Zippa. V roce 2019 se stala držitelkou prestižní Ceny Eswarda Steichena v Lucembursku za svá sochařská a obrazová díla na bázi textilu. Její práce byly prezentovány na mnoha mezinárodních výstavách. Za zmínku stojí ty v Kai 10 v Düsseldorfu (2017), Haus Mödrath v Kerpenu (2017), TRAUMABARUNDKINO v Berlíně (2020), Dortmunder Kunstverein (2020) a v Ludwig Forum v Cáchách (2021). V současnosti pracuje na samostatných výstavách v Kunsthalle Giessen (2022) a Casino Luxembourg Forum d’Art Contemporain (2023).

Polansky is a contemporary art gallery founded by Filip Polanský in 2012. It focuses on local and international contemporary artists. Polansky is situated in two locations in Prague and Brno. The gallery produces around ten exhibitions each year.

Animal, vegetable, or mineral? But the animals, naturally, are more active. And more talkative.
        – Ursula le Guin, Buffalo Gals and Other Animal Presences

They Miss Being Aware of Time is Mary-Audrey Ramirez’s first solo exhibition in the
Czech Republic, presented at Polansky Gallery.

The sculptural installation expands upon Ramirez’s interest in non-human narratives, namely that of animals and fantastical hybrid beings. References to vintage science-fiction films and video games materialize as active scenes wherein Ramirez’s characters play, fight, and carve out their own narratives.

In the 1998 film The X Files, detectives Fox Mulder and Dana Scully find themselves on a path to uncover a dangerous, potentially extraterrestrial conspiracy. As they travel through the rural midwest to find answers, they stumble upon what seems like a government facility, hidden in the middle of an expansive corn field. The facility is sterile and empty, except for a faint humming sound, of which the detectives at first can’t seem to decipher. Mulder places his ear to the ground. It’s not an electrical sound. Suddenly, vents burst open, and hundreds of thousands of mutant bees are released into the hall. The detectives race for the entrance and only narrowly escape the attacking swarm.

Instead of a buzzing, when entering They Miss Being Aware of Time, one can imagine hearing a combination of clashing, screaming battle sounds. Oversized and vividly hued ant-beings, abandoned by their queen, bite, brawl and sting in desperate confusion as their structured existence is now completely dismantled. Purposelessness leads to fury, exasperation, attack. Three massive, decaying hives waver and sway as mandibles clench and stingers meet shell.

Mary-Audrey Ramirez studied under Thomas Zipp at the University of the
Arts in Berlin from 2010 to 2016. In 2019 she was the recipient of the prestigious Edward Steichen Award in Luxembourg for her textile-based sculptural and pictorial works. Her work has been shown in numerous national and international group and solo exhibitions, 2017 at Kai 10 in Düsseldorf and at Haus Mödrath, Kerpen, 2020 at
TRAUMABARUNDKINO, Berlin and Dortmunder Kunstverein, June 2021 at Ludwig Forum Aachen. Upcoming solo exhibitions in 2022 at Kunsthalle Giessen and in 2023 at Casino Luxembourg Forum d’Art Contemporain.

ZAHORIAN & VAN ESPEN | Galleria Gilda Lavia (IT)

Phylum Porifera: Petra Feriancová

ZAHORIAN & VAN ESPEN | Galleria Gilda Lavia

Šmeralova 137/3, 170 00, Holešovice – Praha 7

ZAHORIAN & VAN ESPEN je galerie současného umění založená v roce 2011 s pobočkami v Praze a Bratislavě, která představuje jak etablované, tak začínající umělce. Vytvořením silného portfolia a osobitého kurátorského přístupu se galerie snaží spojit místní umělce s mezinárodní uměleckou scénou a představit jejich práci nejen ve svých galerijních prostorech, ale také na mezinárodních veletrzích umění a v partnerských galeriích v Evropě a USA. Kromě bohatého výstavního programu se galerie věnuje podpoře produkce uměleckých děl a publikační činnosti se zaměřením na umělecké katalogy a monografické publikace.

Polyuretan
Sklo
Slaná voda
Sladká voda
Modré světlo
Korál
Dekorativní skalky (plast)
Houba
Kovová konstrukce
Fotografie (rámované)
Hedvábí

ZAHORIAN & VAN ESPEN is a contemporary art gallery founded in 2011 with branches in Prague and Bratislava, representing both established artists and emerging talent. By establishing a strong portfolio and distinctive curatorial approach, the gallery seeks to connect local artists with the global art scene, showcasing their work not only in its gallery spaces but also at international art fairs.
In addition to its rich exhibition program, the gallery is dedicated to supporting the production of art works and publishing activities, focusing on catalogues and monographic publications. In doing so, the gallery cooperates with international galleries and curators. Moreover, the gallery organizes public lectures and professional initiatives to promote contemporary art.

POP-UP Galerie AVU

Dožínky: Nona Inescu, Adéla Součková, Tereza Štětinová a Matouš Hejl

Kurátor | Curated by: Veronika Čechová

POP-UP Galerie AVU

Křížkovského 10, Praha 3, 130 00

3. – 25. 9. 2021

V roce 2021 Galerie AVU otevřela POP-UP Galerii AVU v Praze 3 na Žižkově s cílem ještě více zpřístupnit program veřejnosti. Galerie AVU byla založena v roce 1993 jako výstavní prostor pro studenty Akademie výtvarných umění v Praze. Postupem času rozšířila své pole působnosti a stala místem, které představuje současné umění nastupující generace umělců a umělkyň v nejrůznějších souvislostech – ať již v kontextu práce studentek/studentů a absolventek/absolventů dalších uměleckých škol, nebo zahraničních tvůrců.

Výstava pro konec léta a oslavu času sklizně a hojnosti staví na průsečíku tvorby tří výrazných mladých umělkyň. Toto propojení spočívá především v tematizování a odkazech k univerzálním předrozumovým archetypům, s nimiž každá z autorek nakládá specifickým způsobem. Motivy klasů, chleba a lidských těl působí jako symboly plodnosti a hojnosti a evokují náladu slavnostní veselice, oslavy sklizně a s ní spojeného tradičního hodokvasu. Překlenutí ročních období směrem pryč od sluncem zalitého léta, k temnější a chladnější části roku, v sobě ale přirozeně nese i nevyřčenou nejistotu a obavu z budoucnosti. Chlebové bohyně shlížejí na zkamenělé slunce, které může stejně tak zrovna vycházet, nebo se sklánět k západu.

Stojí zde vedle sebe jak silně intuitivní způsob práce, tak přístup založený na důkladné analýze vedoucí k vědomému rozhodnutí o tom, jakým způsobem vytvořit význam nesoucí artefakty. Prostorovou instalaci vycházející z propojení společných rysů praxe všech autorek, mimo jiné např. zájem o práci s přírodními prvky a tradiční postupy opracování materiálů, doplňuje zvuková stopa hudebního skladatele Matouše Hejla vytvořená pro příležitost této výstavy.

This exhibition for the end of summer and the time of the harvest and abundance builds on the intersection of the work of three distinctive young women artists. The interconnection lies primarily in the thematization and references to universal pre-rational archetypes, which each of the artists handles in a specific way. Motifs of corncobs, bread, and human bodies act as symbols of fertility and abundance, evoking an atmosphere of festive merriment, the harvest celebration, and the traditional feast associated with it. The change of seasons, shifting away from the sun-soaked summer toward a darker, colder time of year, naturally brings with it an unspoken uncertainty and anxiety about the future. Bread Goddesses look down upon the petrified sun, just now rising, or perhaps sinking to the west.

A strongly intuitive method of working stands shoulder to shoulder with an approach based on careful analysis leading to conscious decisions about how to create artifacts that carry meaning. The spatial installation, based on the interconnection of features common to the practices of all of the artists, including, for example, an interest in working with natural elements and traditional methods of processing materials, is complemented by a soundtrack created for the exhibition in collaboration with composer Matouš Hejl.

In 2021, the AVU Gallery opened the AVU POP-UP Gallery in Prague’s Žižkov neighborhood with the goal of making its program even more accessible to the public. The AVU Gallery was founded in 1993 as an exhibition space for students of the Academy of Fine Arts in Prague. Over time, it expanded its domain, becoming a space for the presentation of contemporary art by the incoming generation of artists in a wide variety of contexts, whether it is the work of students and graduates of other art schools or that of foreign artists.

Program

Pátek 3. 9. 2021

17:00 – 21:00
vernisáže výstav A.M. 180, Berlinskej Model, City Surfer Office, hunt kastner, lítost, Polansky, ZAHORIAN & VAN ESPEN, POP-UP Galerie AVU

SOBOTA 4. 9. 2021

11:00 – 18:00
otevřené galerie
11:00 – 17:00
komentované prohlídky & brunch v galeriích
11:00
komentovaná prohlídka / POP-UP Galerie AVU
11:45
komentovaná prohlídka / lítost
12:30
komentovaná prohlídka / hunt kastner
13:15
komentovaná prohlídka / City Surfer Office
14:30
komentovaná prohlídka / A.M. 180
15:30
komentovaná prohlídka / Berlinskej Model
16:15
komentovaná prohlídka / Polansky
17:00
komentovaná prohlídka / ZAHORIAN & VAN ESPEN
15:00 – 16:00
Anya Harrison: Curators Talk / CSU Praha (ve spolupráci s Hope Recycling Station)
16:00 – 19:00
vernisáž výstavy ve Ville P651 / Lucie Drdova Gallery
17:30 – 18:00
Arianne Foks: Antigone, les guerillères and the change of paradigm / performance ve Ville P651 / Lucie Drdova Gallery

NEDĚLE 5. 9. 2021

11:00 – 18:00
otevřené galerie A.M. 180, Berlinskej Model, City Surfer Office, hunt kastner, lítost, Lucie Drdova Gallery (Villa P651), Polansky, ZAHORIAN & VAN ESPEN, POP-UP Galerie AVU
10:30 – 12:00
prohlídka soukromé sbírky Michala Richtra v budově společnosti Dynamo design (Osadní 774/35, 170 00 Praha 7 - Holešovice)
14:00 – 15:00
komentovaná prohlídka výstavy J&T Banka Art Index Pop-up (Újezd 11, 115 00 Praha 5 - Malá strana)

ČTVRTEK 23. 9. 2021

18:00 – 20:00
Thale Fastvold: prezentace aktivit Forbundet Frie Fotografer (FFF) a Fotobokfestival Oslo a panelová diskuze s Thale Fastvold a Markétou Kinterovou / Fotograf Gallery

FRIDAY September 3, 2021

17:00 – 21:00
exhibition opening: A.M. 180, Berlinskej Model, City Surfer Office, hunt kastner, lítost, Polansky, ZAHORIAN & VAN ESPEN, POP-UP Galerie AVU

SATURDAY September 4, 2021

11:00 – 18:00
galleries open
11:00 – 17:00
guided tours & brunch in the galleries
11:00
guided tour / POP-UP Galerie AVU
11:45
guided tour / lítost
12:30
guided tour / hunt kastner
13:15
guided tour / City Surfer Office
14:30
guided tour / A.M. 180
15:30
guided tour / Berlinskej Model
16:15
guided tour / Polansky
17:00
guided tour / ZAHORIAN & VAN ESPEN
15:00 – 16:00
Anya Harrison: Curators Talk / CSU Praha
16:00 – 19:00
exhibition opening at Villa P651 / Lucie Drdova Gallery
17:30 – 18:00
Arianne Foks: Antigone, les guerillères and the change of paradigm at Villa P651 / Lucie Drdova Gallery

SUNDAY September 5, 2021

11:00 – 18:00
galleries open: A.M. 180, Berlinskej Model, City Surfer Office, hunt kastner, lítost, Lucie Drdova Gallery (Villa P651), Polansky, ZAHORIAN & VAN ESPEN, POP-UP Galerie AVU
10:30 – 12:00
tour of the private collection of Michal Richter in the building of Dynamo Design (Osadní 774/35, 170 00 Prague 7 - Holešovice)
14:00 – 15:00
guided tour of the exhibition J&T Banka Art Index Pop-up (address: Újezd 11, 115 00, Malá Strana, Prague)

THURSDAY September 23, 2021

18:00 – 20:00
Thale Fastvold: presentation of activities of Forbundet Frie Fotografer (FFF) and Fotobokfestival Oslo and panel discussion withe Thale Fastvold and Markéta Kinterová / Fotograf Gallery
klepněte pro
zobrazení mapy
tap to
show map

Kontakt | Contact

info@sumoprague.cz

Sledujte nás | Follow us

facebook.com

instagram.com

Pořadatel | Organizer

Partneři | Partners

Výstavu v galerii Berlinskej Model podpořil Italský kulturní institut v Praze - Istituto Italiano di Cultura Praga.

Mediální partneři | Media partners